Algemene Voorwaarden Werk Slimmer Niet harder

1. Algemeen
1.1 WSNH: DOEN! Professional Organizing & Coaching, KvK: 34381946.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een zelfstudie is gesloten.
1.3 Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de zelfstudie deelneemt. De Opdrachtgever en Cursist kunnen dezelfde natuurlijke persoon zijn.

2. Definities
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle zelfstudies van WSNH die gepubliceerd zijn op de webshop van www.slimmerwerkenacademy.nl.
2.2. Alle informatie die door klanten verstrekt wordt zal vertrouwelijk worden behandeld door WNSH.
2.3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.
2.4. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. WSNH behoudt zich het recht om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
2.5. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van WSNH, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met het ontvangen van een elektronische factuur. U ontvangt deze factuur digitaal in Pdfformaat.

3. Aanmelding en acceptatie
3.1 Aanmelding voor de zelfstudie geschiedt elektronisch via de webshop van slimmerwerkenacademy.nl.
3.2 Indien WSNH de aanmelding accepteert, dan wordt dit bevestigd naar de kandidaat of opdrachtgever. Indien de aanmelding geweigerd wordt, dan wordt dit met reden(en) aan de kandidaat of opdrachtgever gemeld.

4. Tarieven
4.1 Op de website worden alle van toepassing zijnde tarieven, kosten en opslagen vermeld.
4.2 Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4.3 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
4.4 Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

5. Betaling
5.1 Na inschrijving voor een zelfstudie zal WSNH een factuur sturen met betrekking tot de zelfstudie.
5.2 Betaling door de opdrachtgever dient direct te geschieden via de betaalportal op de website (MOLLIE).
5.3 Bezwaar maken tegen een factuur kan schriftelijk tot uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

6. Eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot cursusmateriaal, software, aanvullende documentatie en alle overige in het kader van een zelfstudie gebruikte of verstrekte materialen berusten bij WSNH.
6.2 Het is opdrachtgever of deelnemer aan de training niet toegestaan om door zelfstudie beschikbaar gestelde zaken, zoals vermeld in artikel 6.1, geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van WSNH.

7. Aansprakelijkheid
7.1 WSNH is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een zelfstudie van WSNH of de annulering van de overeenkomst door WSNH, tenzij aan WSNH opzet of grove schuld kan worden verweten.
7.2 Indien WSNH op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze nooit meer bedragen dan het totaal van de op grond van de betreffende overeenkomst gefactureerde en betaalde bedragen.
7.3 WSNH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in druk- of zetwerk.

8. Annulering & retour
8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht om, een deel van, de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint zodra de (digitale) bestelde zaken zijn ontvangen en/of afgeleverd.
8.2 Na aankoop van een zelfstudie is annulering alleen mogelijk binnen 14 dagen (bedenktijd) na aankoop van de zelfstudie en indien de zelfstudie door de deelnemer niet is gebruikt (niet voor de eerste keer is ingelogd).
8.3 Het recht om te annuleren of te wijzigen, zoals beschreven is lid 6.1 en 6.2, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op afgenomen digitale diensten zoals digitale boeken.
8.4 Alvorens over te gaan op annulering van de zelfstudie, is de cursist verplicht de reden van retournering schriftelijk mede te delen aan WSNH. De cursist dient te kunnen bewijzen dat de afgenomen producten nog in ongebruikte staat verkeren. Als een product op enige wijze gebruikt en/of beschadigd is, vervalt het recht op annulering.

9. Toegang online leeromgeving

9.1 Een zelfstudie is 6 maanden toegankelijk op het platform van ANewspring vanaf het moment dat het account is aangemaakt. Verlenging van een zelfstudie is mogelijk tegen betaling. De verlenging gaat in op het moment dat de originele periode is afgelopen.
Dus als je een verlenging van 2 maanden besteld op 12 april en je zelfstudie is afgelopen op 1/4/2021 dan loopt jouw verlenging tot en met 31/5/2021.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van WSNH en overeenkomsten tussen WNSH en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.